SZKOŁA RODZENIA „BĄBELEK”

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

PULS Nowicka i Dziabas, położna i Pielęgniarka sp.p.

dotycząca przetwarzania danych osobowych.

DRODZY PACJENCI !!!

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

PULS Nowicka i Dziabas,

Położna i Pielęgniarka Sp.P. ,

ul. Grunwaldzka 571,

62-064 Plewiska

 1. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych proszę o kontakt:

Ewelina Nowicka, tel. 608328225, e-mail: ewelina.nowicka@polozna-plewiska.pl.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 9 ust.2 lit. h RODO, wyłącznie w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na Państwa rzecz.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem zgody na leczenie.
 3. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na mocy art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w szczególności: przedstawicielom ustawowy pacjenta, osobom upoważnionym przez pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Rzecznikowi Praw Pacjenta oraz innym organom władzy publicznej i podmiotom upoważnionym wskazanym w przepisach prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres leczenia, a także po tym okresie tj. przez okres 20 lat od ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z wyjątkami, które wymienione są w art.29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.polozna-plewiska.pl (RODO) oraz na tablicach informacyjnych przychodni.

Informacje o ubezpieczeniu

Informacja o ubezpieczeniu (uprawnienie do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia)
 
Poniżej przedstawiono skrót informacji na temat świadczeń realizowanych w ramach NFZ dotyczących kobiet w czasie ciąży, porodu i połogu oraz noworodków. Szczegółowe informacje przedstawione są na stronie http://www.nfz-poznan.pl/

Od 1.1.2013 obowiązuje system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ). W związku z tym zmianie uległ sposób weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń w ramach NFZ.

1. Pacjenci ubezpieczeni na podstawie przepisów polskich.

Do sprawdzenia uprawnień wymagany jest tylko dokument poświadczający tożsamość:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • prawo jazdy

wraz z numerem PESEL. Na podstawie tego numeru następuje weryfikacja w systemie eWUŚ.

Uwaga!

 1. Nie jest wymagane wykonanie kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość przez personel medyczny. 
 2. Jeżeli system eWUŚ wykaże brak uprawnień a pacjent wie, że jest upoważniony, powinien okazać dokument uprawniający (jak przed 1.1.2013) lub wypełnić odpowiednie oświadczenie o ubezpieczeniu.

2. Pacjenci ubezpieczeni na podstawie przepisów unijnych.

Dla tej grupy pacjentów wprowadzenie systemu eWUŚ nie zmieniło procedury weryfikacji. Podobnie, jak przed 1.1.2013 powinni okazać jeden z poniższych dokumentów:

 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • Certyfikat Tymczasowy Zastępujący EKUZ,
 • Poświadczenie potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium      Rzeczypospolitej Polskiej,
 • formularz E112/S2/S3,
 • formularz E123/DA1,

UWAGA!

Wymagane jest wykonanie kopii powyższego dokumentu przez personel medyczny!!!

3. Pacjenci nieubezpieczeni.

Według przepisów:

„osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. osobom nieubezpieczonym, które nie ukończyły 18 roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu” przysługuje wykonanie świadczeń w ramach NFZ. Osoby muszą posiadać obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Podsumowując, każda kobieta będąca w ciąży (zaświadczenie od lekarza prowadzącego) w czasie ciąży, porodu (szpital) i połogu (wizyty patronażowe) może otrzymać świadczenia w ramach NFZ.

! Ważne ! objaśnienia dotyczące składania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej:

1. Świadczeniobiorca ma prawo bezpłatnego wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż  trzy razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł. Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy (art. 28 ust. 1c i 1d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

2. Świadczeniobiorca może wybrać lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u tego samego świadczeniodawcy, u różnych świadczeniodawców albo będących świadczeniodawcami (art. 28 ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). 

Standard okołoporodowy

Standard okołoporodowy – nowe prawa rodzących (od 1 stycznia 2019)

Tzw. standard okołoporodowy, jest to rozporządzenie Ministra Zdrowia, określające procedury postępowania w opiece nad kobietą i dzieckiem podczas ciąży fizjologicznej, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dziennik Ustaw 2018 poz. 1756). Przepisy te weszły w życie 1 stycznia 2019 r.

Ten obszerny dokument określa, do czego masz prawo i jakie procedury obowiązują, opiekujący się Tobą personel medyczny. Jest to kolejna wersja tego typu dokument w Polsce, a celem jego wprowadzenia jest dalsza poprawa jakości opieki okołoporodowej przez uporządkowanie i ujednolicenie dotychczasowych praktyk, a także wdrożenie nowych procedur, znacznie zmieniających dotychczasowe sposoby działania. Dotyczy to przede wszystkim tych procedur, które dotyczą przebiegu porodu oraz pierwszego kontaktu mamy z dzieckiem. Warto, abyś zapoznała się z zapisami standardu – gdyby opieka nad Tobą odbiegała od jego zaleceń, będziesz mogła powołać się na to rozporządzenie.

Poniżej wymieniamy najważniejsze punkty standardu:

(w przygotowaniu)

Źródła:

Ministerstwo Zdrowia – https://www.gov.pl/web/zdrowie/standardy-opieki-okoloporodowej

Fundacja „Rodzić po Ludzku” – http://www.rodzicpoludzku.pl/Aktualnosci/Nowy-Standard-Organizacyjny-Opieki-Okoloporodowej.html

Szpitale Położnicze


GPSK ul. Polna 33 w Poznaniu

Telefony: Centrala 061 84 19 224

Izba Przyjęć 061 84 19 225

Oddział Porodowy-położne 061 84 19 305

Oddział Porodowy-lekarze 061 84 19 324


Klinika Św. Rodziny Szpital Położniczo – Ginekologiczny
Poznań ul. Jarochowskiego 18

Telefon: Centrala 061 86 65 012


SP ZOZ im.Fr. Raszei
Poznań ul. Mickiewicza 2

Telefon: Centrala 061 84 81 011


Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Poznań ul. Juraszów 18

Telefony: Centrala 061 82 12 200

Izba Przyjęć 061 82 12 364

Blok Porodowy 061 82 12 495

Kalendarz szczepień

Źródło: http://szczepienia.pzh.gov.pl 

W dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (poz. 104) został ogłoszony Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie Programu Szczepień na rok 2019. Można je znaleźć pod adresem Ministerstwa Zdrowia lub na stronie http://szczepienia.pzh.gov.pl/program-szczepien-ochronnych-na-2019-rok/

Opublikowano w dniu: 28 października 2018 

Aktualny Program Szczepień Ochronnych (PSO) na kolejny rok jest ogłaszany pod koniec października w postaci Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z PSO na rok 2019 wprowadzono następujące zmiany:

 • szczepienie przeciwko gruźlicy noworodków powinno być przeprowadzone przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość obserwacji dziecka przez 1 dobę.
 • przesunięto podanie drugiej dawki szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce z 10. na 6. rok życia w  celu zapewnienia ochrony dzieciom przed rozpoczęciem nauki. Przeniesienie dawki przypominającej tego szczepienia uzasadnia się sytuacją epidemiologiczną odry w Europie.
 • zmieniono wskazania do obowiązkowych szczepień wcześniaków przeciw pneumokokom na zapis: „dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 12. miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub urodzone z masą ciała poniżej 2500 g”. Doprecyzowano również zapis dotyczący zasad szczepienia dzieci z grup ryzyka: wskazano, że 4-dawkowy schemat szczepienia podstawowego, tj. trzy dawki szczepieniami pierwotnego oraz jedna dawka uzupełniająca (3+1), dotyczy również „dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 12. miesiąca życia urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub urodzonych z masą ciała poniżej 2500 g”.
 • dodano zapis o zasadach szczepienia z użyciem szczepionki wysoce skojarzonej typu „6 w 1” (DTPa-IPV-Hib-HBV): „u dzieci, u których planuje się szczepienie szczepionką wysoce skojarzoną 6 w 1 należy podać 1 dawkę szczepionki przeciwko WZW typu B w 1. dobie życia, uwzględniając narażenie na zakażenie HBV”.
 • dodano zapis dotyczący szczepienia osób w fazie zaawansowanej choroby nerek z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min oraz u osób dializowanych: „dawki przypominające należy podawać według wskazań producenta szczepionki oraz zaleceń lekarza, jeśli stężenie przeciwciał anty HBs jest poniżej poziomu ochronnego (10 j.m./l). Zaleca się badanie poziomu przeciwciał co 6–12 miesięcy”.
  Na stronie można zapoznać się gotowym kalendarzem

Źródła:

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019 (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 104).
Co nowego w Programie Szczepień Ochronnych na 2019 rok? Medycyna Praktyczna/Szczepienia. 26.10.2018.