Klauzula informacyjna (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

PULS Nowicka i Dziabas, położna i Pielęgniarka sp.p.

dotycząca przetwarzania danych osobowych.

DRODZY PACJENCI !!!

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

PULS Nowicka i Dziabas,

Położna i Pielęgniarka Sp.P. ,

ul. Grunwaldzka 571,

62-064 Plewiska

  1. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych proszę o kontakt:

Ewelina Nowicka, tel. 608328225, e-mail: ewelina.nowicka@polozna-plewiska.pl.

  1. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 9 ust.2 lit. h RODO, wyłącznie w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na Państwa rzecz.
  2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem zgody na leczenie.
  3. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na mocy art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w szczególności: przedstawicielom ustawowy pacjenta, osobom upoważnionym przez pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Rzecznikowi Praw Pacjenta oraz innym organom władzy publicznej i podmiotom upoważnionym wskazanym w przepisach prawa.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres leczenia, a także po tym okresie tj. przez okres 20 lat od ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z wyjątkami, które wymienione są w art.29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
  6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.polozna-plewiska.pl (RODO) oraz na tablicach informacyjnych przychodni.