Informacje o ubezpieczeniu

Informacja o ubezpieczeniu (uprawnienie do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia)

Poniżej przedstawiono skrót informacji na temat świadczeń realizowanych w ramach NFZ dotyczących kobiet w czasie ciąży, porodu i połogu oraz noworodków. Szczegółowe informacje przedstawione są na stronie http://www.nfz-poznan.pl/

 

Od 1.1.2013 obowiązuje system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ). W związku z tym zmianie uległ sposób weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń w ramach NFZ.

1. Pacjenci ubezpieczeni na podstawie przepisów polskich.

Do sprawdzenia uprawnień wymagany jest tylko dokument poświadczający tożsamość:

  • dowód osobisty,
  • paszport,
  • prawo jazdy

wraz z numerem PESEL. Na podstawie tego numeru następuje weryfikacja w systemie eWUŚ.

Uwaga!

  1. Nie jest wymagane wykonanie kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość przez personel medyczny. 
  2. Jeżeli system eWUŚ wykaże brak uprawnień a pacjent wie, że jest upoważniony, powinien okazać dokument uprawniający (jak przed 1.1.2013) lub wypełnić odpowiednie oświadczenie o ubezpieczeniu.

 

2. Pacjenci ubezpieczeni na podstawie przepisów unijnych.

Dla tej grupy pacjentów wprowadzenie systemu eWUŚ nie zmieniło procedury weryfikacji. Podobnie, jak przed 1.1.2013 powinni okazać jeden z poniższych dokumentów:

  • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
  • Certyfikat Tymczasowy Zastępujący EKUZ,
  • Poświadczenie potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium      Rzeczypospolitej Polskiej,
  • formularz E112/S2/S3,
  • formularz E123/DA1,

UWAGA!

Wymagane jest wykonanie kopii powyższego dokumentu przez personel medyczny!!!

 

3. Pacjenci nieubezpieczeni.

Według przepisów:

“osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. osobom nieubezpieczonym, które nie ukończyły 18 roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu” przysługuje wykonanie świadczeń w ramach NFZ. Osoby muszą posiadać obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Podsumowując, każda kobieta będąca w ciąży (zaświadczenie od lekarza prowadzącego) w czasie ciąży, porodu (szpital) i połogu (wizyty patronażowe) może otrzymać świadczenia w ramach NFZ.

 

! Ważne ! objaśnienia dotyczące składania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej:

1. Świadczeniobiorca ma prawo bezpłatnego wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż  trzy razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł. Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy (art. 28 ust. 1c i 1d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

2. Świadczeniobiorca może wybrać lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u tego samego świadczeniodawcy, u różnych świadczeniodawców albo będących świadczeniodawcami (art. 28 ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).